• KOMMUNALT

  BOPARTIET tror på en stark och självständig kommun, som samverkar och samarbetar med andra till fördel för kommunens innevånare. Den nuvarande maktelitens politiska spelplan måste förnyas och kommunmedborgaren skall på ett bättre sätt ges tillgång till en öppnare politisk attityd, där kraftfulla protester från medborgarna inte skall sopas under mattan utan tas på allvar.

  LÄS MER
 • MILJÖ & BOENDE

  BOPARTIETS miljöpolitik handlar om en genomtänkt samhällsplanering för hållbar utveckling. Stor hänsyn skall tas till våra unika sjö- och tjärnområden. Vi anser att tillgången till bostäder måste ökas. Vi stöder byggande av centralt placerade seniorboenden, gärna i form av borätter. Detta kommer att frigöra villor till försäljning åt inflyttande barnfamiljer. Vi vill att hela kommunen skall utvecklas. Satsningar skall undantagslöst ske i hela kommunen och inte endast begränsas till tätorten.

  Miljö och boende
  LÄS MER
 • SAMHÄLLSSERVICE, KOMMUNIKATIONER & NÄRINGSLIV

  BOPARTIET anser att frågor runt kommunikationerna måste prioriteras. Vi vill att alla offentliga platser skall handikappsanpassas. Tillgängligheten och öppettiderna för de kommunala myndigheterna, som skall betjäna kommuninnevånarna skall öka. Variation och flexibilitet i den kommunala servicen skall vara ledstjärnor.


  LÄS MER
 • FÖRSKOLAN & SKOLAN

  BOPARTIET anser att inget barn skall behöva vänta på plats i förskolan. Eventuella köer skall elimineras genom att alternativa lösningar och kreativa idéer bättre prövas. En vidgad syn på föräldrakooperativ, privata förskolor, dagbarnvårdare i grupp eller satellitförskola i lägenhet är några exempel.

  Förskloan & Skolan
  LÄS MER
 • ÄLDREOMSORGEN

  BOPARTIETS hjärtefråga är äldreomsorgen. Den skall vara väl utbyggd och det skall finnas stor variation och valfrihet. Alla äldre skall ha full frihet att själva välja boende och servicenivå. ”Att bli gammal är ingen sjukdom” är det synsätt, som de äldre i vår kommun skall möta. För den som valt att bo kvar hemma med någon form av anhörigvård skall vid behov en väl fungerande avlastning finnas.


  LÄS MER

Välkommen till Bopartiet Ludvika

Du får genom oss ett direkt inflytande i ett unikt självständigt lokalt parti.
 • - Ditt hemmalag, som inte styrs av förmyndarskap från Stockholm.
 • - Ditt politiska parti med stor kännedom om kommuninnevånarnas behov, angelägenheter och önskemål.

Vi är ett sakfrågeparti, som arbetar för att stödja de goda och kloka förslagen oavsett från vem de kommer. Vårt parti har genom åren respektfullt lyssnat till kommuninnevånarna och deras idéer och tankar. Utifrån dessa har vi lagt fram många förslag och motioner. Allt för ofta har de till en början avslagits av ”Makthavarna” i kommunen, men i många fall har de åter tagits upp och genomförts. Exempelvis rondellen vid brandstationen eller max-taxan inom äldreomsorgen. Där vi var först på plan!

VI VILL ..
 • - säga "JA TACK" till en öppnare kommun, som värnar om en sund ekonomi
 • - ha stopp på alla vidlyftiga projekt, som spränger de ekonomiska ramarna
 • - att kollektivtrafiken ska anpassas till människors vardag
 • - att äldre människor i kommunen ska bemötas med respekt och värdighet
 • - ha valfrihet för vård och omsorg av äldre samt att äldre serveras god, näringsrik och lokalt hemlagad mat
 • - införa en oberoende äldreombudsman
 • - ha fler specialpedagoger i förskolan och skolan för att tidigt fånga upp barn/elever med behov av särskilt stöd
 • - satsa på god arbetsmiljö, kompetensutveckling och höjda löner inom skolvärlden


Rösta på Bopartiet - Ditt kommunala alternativ